SP

Print

Suprintendent of police Pithoragarh

Sh. Ajay Joshi(I.P.S)
Near Collectorate Compound, takana Pithoragarh.
Phone. 05964-225539

S.NO

NAME OF  SP

FROM

TO

1

Sh. Raj Kumar

12-07-2000

01-04-2001

2

Dr. P V K Prasad

01-04-2001

15-08-2002

3

Sh. Vijay Bhatia

16-08-2002

09-09-2003

4

Sh. Vijay Sakhare

09-09-2003

26-06-2004

5

Sh. Chittrangad

02-07-2004

31-12-2005

6

Sh. Ajay Rautela

09-01-2006

21-06-2007

7

Sh. P S Rawat

23-06-2007

03-06-2010

8

Sh. Nilesh Bharne

05-06-2010

21-04-2012

9

Sh. A S Takwale

23-04-2012

19-11-2012

10

Sh. V K S Karki

23-11-2012

22-05-2014

11 Sh. R L Sharma 24-05-2014 21-09-2016
12 Sh. Ajay Joshi
26-09-2016